Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019