Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019