Cổ Đông

05/05/2020

Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 SATSCO Ngày 15.05.2020

15/04/2020
bitexco

Thông Báo Hoãn Thời Gian Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 SATSCO

Thông Báo Hoãn Thời Gian Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 SATSCO
25/03/2020

Thông Báo Thay Đổi Thời Gian Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 SATSCO

23/03/2020

Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 SATSCO Ngày 27.03.2020

04/07/2019

Danh sách hội đồng quản trị

04/07/2019

Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2019

04/07/2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 SATSCO 05.04.2019

04/07/2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 SATSCO 05.04.2019

04/07/2019

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019